UTLEIEVILKÅR

STANDART LEIEVILKÅR VED LEIE AV MASKINER, VERKTØY OG UTSTYR FRA KOMPIS UTLEIE A/S

1. Leieperiode – betaling: Det skal betales leie for maskinen pr. kalenderdag fra kl 07.00 , fra utleveringsdag og til og med den dagen maskinen tilbakeleveres / blir meldt klar for henting av leietaker pr tlf eller mail. Dersom ikke annet er avtalt, skal maskinen tilbakeleveres til det stedet den ble utlevert. Leien er basert på bruk i ett skift, maks 8 timer pr dag ( maks 16 timer fra fredag kl 15.00 til mandag kl 07.00 ved helg leie ) og skal beregnes i henhold til Kompis Utleie´s gjeldende

prisliste, dersom annet ikke er skriftlig avtalt. Leie faktureres forskuddsvis. Faktura forfaller til betaling 10 dager fra fakturadato dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved for sen betaling påløper forsinklsesrente.

 

2. Transport: Transport fra Kompis Utleie´s utleveringssted til brukerplassen og tilbake igjen, skal bekostes og evt. Besørges av leietakeren.

 

3. Bruk av maskiner: Maskiner skal brukes av leietakeren selv, og kan således ikke fremleies eller brukes utenfor Norge. Maskiner skal kun brukes til slike arbeidsopgaver og under slike arbeidsforhold maskiner er beregnet for og skal ikke utsettes for spesielle miljømessige belastninger ! Kompis Utleie har til hver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden.

 

4. Fremleie: Leietakeren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til noen andre eller foreta noen rettslige disposisjoner ( overdragelse, pantsettelse e. l. ) over utstyret.

 

5. Kompis utleie´s ansvar for maskiner: Kompis Utleie skal sørge for at maskiner ved utlevering er i driftsklar stand og utstyrt med nødvendige beskyttelsesordninger i hht lovkrav. Eventuelle feil og mangler som oppdages, skal meldes til Kompis utleie skriftlig(sms, epost, o.l.) innen 6 timer fra utleveringstidspunkt. Dersom leietaker ikke har meldt fra om feil eller mangler til Kompis Utleie innen denne fristen, må utstyr/maskin som er leid, anses å være feilfritt ved utlevering.

 

6. Vedlikehold og reparasjoner: Leietakeren skal i leieperioden sørge for forsvarlig vedlikehold av maskiner, og plikter å følge instruksjoner som er gitt vedrørende drivstoff, bruk og vedlikehold. Drivstoff, smøremiddel og annet nødvendig for å ivareta en forsvarlig daglig bruk av maskiner skal anskaffes og bekostes av leietakeren. Det samme gjelder forbruksmaterieller. Leietakeren er ansvarlig for alle feil og skader på maskiner som har oppstått under leieperioden, og som ikke kan tilskrives normal slitasje. Reparasjoner kan ikke utføres av leietakeren uten Kompis Utleie sin godkjennelse på forhånd ! Ved tilbakelevering skal maskiner være forsvarlig rengjort og i samme stand som ved utlevering, men det skal tas hensyn til normal slitasje.

 

7. Forsikring: Maskiner er KASKOforsikret under leieperioden av Kompis utleie. Egenandel 10.000,-  skal betales av leieren. Andre forsikringer som måtte være nødvendige, er leierens ansvar og bekostes i sin helhet av leieren. For eksempel graveskuffer, vibratorplater og verktøy dekkes ikke av tyveriforsikringen og ved tap av dette, er det leierens ansvar og erstatte dette. For innbruddstyveri gjelder følgende sikkerhetsforskrifter. Dersom leieobjektets vekt eller volum innebærer at det ikke kan oppbevares i godkjent låst rom skal oppbevaring skje på annen tilfredsstillende måte, f. eks. A : At leieobjekt med egen fremdriftsmotor er låst med tenningsnøkkel og dersom det er mulig skal førerkabin være låst ( nøkler fjernes ) B: At leieobjekt med tilhengerdrag er låst med draglås. C: At andre leieobjekter er innelåst i container eller lenket fast med hengelås og kjetting, slik at låsen ( klasse 1 ) må brytes for at leieobjekt lar seg fjerne. Ved tyveri er leietaker ansvarlig for at politianmeldelse innleveres. Ved tyveri eller skade er leietaker ansvarlig for at utfylt skademelding returneres til Kompis Utleie.

 

8. Oppsigelser, heving: Utleieforhold uten forhåndsavtalt leietid, kan sies opp av leietakeren med 1 arbeidsdags varsel. Utleieforhold med forhåndsavtalt utleie/ pris løper i den avtalte periode, dersom ikke spesielle oppsigelsesvilkår er avtalt. Dersom leietakeren misligholder sine forpliktelser, herunder unnlater å betale leie og/ eller eventuelle tillegg i rett tid, samt at utstyret ikke behandles av leietaker med rimelig skånsomhet, kan utleieren heve avtalen omgående og kreve utstyret tilbakeleveret. Leietakeren kan heve avtalen dersom utleieren ikke foretar vedlikehold og reparasjoner på en tilfredsstillende måte.

 

9. Ansvar for skade, tap mm.: Leietakeren er ansvarlig for alle skader og tap, herunder person og tingskader samt følgeskader og indirekte tap som for eksempel formue og inntekstap som er på leietakeren eller tredjeperson i forbindelse med leieobjektets transport, plassering eller bruk i leieperioden, inkl evt. Driftsforstyrelser. Kompis Utleie kan ikke gjøres ansvarlig for skader som nevnt med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet av Kompis Utleie´s personell.

 

10. Mislighold: Der leietakeren ikke betaler leien til avtalt tid, eller på annen måte misligholder denne avtalen, har Kompis Utleie rett til å heve leieavtalen med umiddelbar virkning og kreve maskiner tilbake. I tillegg kan Kompis Utleie kreve erstatning i henhold til norsk lov. Enhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Fører forhandlinger ikke frem, skal tvisten løses etter bestemmelsene om voldgift i

tvistemålslovens kap. 32, så fremt partene ikke enes om annet.